OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť Systemios s.r.o., IČO 35 919 248, IČ DPH SK2021945167, so sídlom Donská 121, 841 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 34765/B (ďalej ako "organizátor" alebo "poskytovateľ"), organizuje otvorené semináre sebarozvoja - Tvorivé konštelácie, a poskytuje individuálne konzultácie osobných konštelácií. Semináre a konzultácie sú výlučne zamerané na sebapoznanie a osobný sebarozvoj pre zdravých, dospelých jednotlivcov, a nemôžu byť v žiadnom prípade považované za akúkoľvek formu lekárskej starostlivosti, terapie alebo podobných, na liečenie zameraných postupov.

Spoločnosť zastupuje a semináre a konzultácie poskytuje jej konateľ Ing. Daniel Marek, MBA, kontakt: +421 903 263 221 alebo elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára na tejto stránke.

Tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi záujemcami o semináre, účastníkmi seminárov, zákazníkmi individuálnych konzultácií a spoločnosťou Systemios s.r.o. ako organizátorom, a sú pre zmluvné strany záväzné. Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Systemios s.r.o. ako organizátorom, a záujemcom o účasť na seminári vzniká odoslaním prihlášky prostredníctvom formulára podstránke Prihláška na seminár a uhradením platby za seminár. Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Systemios s.r.o. ako poskytovateľom individuálnych konzultácií a zákazníkom individuálnej konzultácie vzniká objednaním služby na konkrétny termín a uhradením platby za konzultáciu vopred.

1. Semináre

1.1 Obsah a priebeh seminára

Záujemcovia sú si vedomí, že organizátor vzhľadom na povahu metódy konštelácií nemôže predvídať ich obsah a priebeh, a že témy jednotlivých konštelácií, a teda aj konkrétny obsah seminára, nie je možné vopred odhadnúť, pretože závisia od tém, o ktoré majú záujem jednotliví účastníci.

Organizátor pred konaním seminára nezisťuje, či majú záujemcovia záujem o postavenie konštelácie, alebo len o účasť - záujem o postavenie konštelácie zisťuje lektor až priamo na seminári. Lektor rozhoduje o tom, komu postaví konšteláciu podľa priebehu seminára, a žiadnemu účastníkovi negarantuje postavenie konštelácie.

Každý účastník má právo sa slobodne rozhodnúť, či bude seminár len pozorovať, alebo či sa zúčastní stavania konštelácií. Keďže právo výberu účastníkov do rolí má vo väčšine prípadov účastník, ktorému sa stavia konštelácia, organizátor účastníkom negarantuje, že budú do akejkoľvek role vybraní.  

Každý účastník seminára berie na vedomie, že vzhľadom na osobnú povahu tém seminára je obsah seminára dôverný. Každý účastník sa zaväzuje, že akékoľvek osobné informácie o iných účastníkoch, získané na seminári, nebude ďalej zverejňovať ústne, písomne ani elektronicky.  V prípade, že tak urobí, nesie plnú zodpovednosť za všetky dôsledky takéhoto zverejnenia, a nemá žiadne práva voči organizátorovi seminára. Organizátor seminára neručí účastníkom za dodržiavanie alebo prípadné porušenie podmienky dôvernosti informácií inými účastníkmi seminára.

1.2 Prihlášky, registrácia účastníkov a podmienky účasti

Semináre sú otvorené pre všetkých mužov a ženy, ktorí v deň konania seminára dovŕšili vek 18 rokov, sú zdraví a sú spôsobilí na právne úkony. Prihlášky na semináre prijíma organizátor písomne na stránke Prihláška na seminár. Odoslaním prihlášky záujemca potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Po prijatí prihlášky bude organizátor záujemcu čo najskôr informovať emailom, či je na seminári voľné miesto.

V prípade, že je na seminári voľné miesto, organizátor záujemcovi potvrdí predbežnú rezerváciu miesta emailom na emailovú adresu záujemcu, ktorú uviedol záujemca pri registrácii. Organizátor zároveň pošle záujemcovi platobné údaje na úhradu účastníckeho poplatku. Prihlásený záujemca má miesto potvrdené až po zaplatení účastníckeho poplatku počas doby rezervácie miesta, ktorú organizátor záujemcovi zašle spolu s platobnými údajmi. Čo najskôr po prijatí platby pošle organizátor záujemcovi príslušnú faktúru emailom. V prípade úhrady účastníckeho poplatku po dobe predbežnej rezervácie miesta si organizátor vyhradzuje právo účastníkovi účasť nepotvrdiť, a vrátiť účastnícky poplatok.

V prípade, že v čase prihlásenia bude už stav seminára naplnený, organizátor bude o tom záujemcu rovnako informovať emailom, a môže mu ponúknuť miesto náhradníka pre prípad, ak by iný záujemca účasť na seminári zrušil, alebo ďalší dostupný termín.

Uzávierka prihlášok je cca 4 dni pred začatím seminára, o čase uzávierke prihlášok organizátor informuje na stránke Prihláška na seminár - pokiaľ je to možné, organizátor prijme aj prihlášky zaslané po tomto termíne, ich včasné spracovanie však nezaručuje kvôli platbe bankovým prevodom vopred.

1.3 Prezentácia účastníkov

Prezentácia účastníkov začína 30 minút pred začiatkom seminára, a končí 5 minút pred začatím seminára. V prípade príchodu záujemcu po čase začatia seminára si organizátor vyhradzuje právo účasť daného záujemcu odmietnuť bez akejkoľvek náhrady.

Záujemcovia sa registrujú na seminár osobne v mieste konania seminára, ktoré je uvedené individuálne ku každému termínu na stránke Prihláška na seminár. Súčasťou registrácie na seminári je prehlásenie, že sa záujemca prihlasuje dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, že je plnoletý/á a plne spôsobilý/á na právne úkony. Zároveň záujemca prehlasuje, že si je plne vedomý/á toho, že seminár je zameraný na osobný sebarozvoj, a nie je náhradou za lekársku, či psychoterapeutickú starostlivosť a lektor seminára takúto starostlivosť neposkytuje, ani neposkytuje žiadne garancie týkajúce sa obsahu alebo priebehu seminára, ani výsledkov, ktoré môžu účastníci očakávať, keďže sú vždy individuálne a závisia od veľkého počtu faktorov. Súčasne záumeca prehlasuje, že dobe konania seminára nie je psychoterapeuticky, psychiatricky, alebo obdobne lekársky liečený/á. V prípade, že 3 mesiace pred konaním seminára alebo v deň konania seminára účastník podstupuje akýkoľvek druh takejto liečby, zaväzuje sa ihneď informovať lektora seminára o prehiehajúcej liečbe. Lektor seminára v takom prípade nemôže záujemcu na seminár prijať, o čom bude záujemcu ihneď informovať.

Zároveň záujemca vyplnením prihlášky prehlasuje, že si je vedomý/á, že je za seba v celom priebehu seminára plne zodpovedný/á, a berie na vedomie, že pokyny lektora sú len návrhy, ktorými sa každý účastník riadi podľa vlastného uváženia, a že sa môže dobrovoľne rozhodnúť, či sa aktívne zapojí do priebehu seminára, alebo ostane len pasívnym účastníkom - pozorovateľom. 

Záujemca tiež podpíše príslušné vyhlásenie o spracovaní osobných údajov.

Po osobnom vyplnení a podpísaní prihlášky na mieste v deň konania seminára sa záujemca stáva účastníkom seminára.

1.4 Účastnícky poplatok, platobné podmienky a storno podmienky

Platba účastníckeho poplatku za seminár prebieha bezhotovostne vopred. Organizátor pri potrdení rezervácie prihlášky účastníkom zašle platobné údaje na úhradu poplatku.

V cene seminára je účasť na seminári (bez nároku na postavenie konštelácie), a nápoje (káva, čaj, voda).

Prihlášku na seminár je záujemca oprávnený pred konaním seminára kedykoľvek zrušiť odoslaním správy organizátorovi cez kontaktný formulár na stránke Kontakt, alebo telefonicky alebo zaslaním sms na č. +421 903 263 221 (Daniel Marek).

V prípade zrušenia účasti sú storno poplatky nasledovné: 

  • pri doručení informácie o zrušení účasti min. 7 dní (168 hodín) vopred: storno polatok je 0%, a organizátor vráti účastníkovi celú sumu prevodom na účet, z ktorého účastník poplatok uhradil.
  • pri doručení informácie o zrušení účasti min. 4 dni (96 hodín) a max. 7 dní (168 hodín) vopred: storno polatok je 50%, a organizátor vráti účastníkovi 50% zo sumy prevodom na účet, z ktorého účastník poplatok uhradil, sposlu s príslušnou faktúrou.
  • pri doručení informácie o zrušení účasti období 4 dni (96 hodín) vopred: storno polatok je 100%. V prípade, že záujemca svoju účasť nezruší a na seminár nepríde, organizátor si vyhradzuje právo ďalšie prihlášky od uvedeného účastníka neprijímať.

Vyplnením registrácie pred seminárom účastník berie na vedomie, že ak sa počas seminára rozhodne sám/sama zo seminára predčasne odísť, nebude mu/jej vrátená žiadna časť zaplatenej ceny seminára. 

Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť účasť na seminári účastníkovi, ktorý by akýmkoľvek spôsobom rušil priebeh seminára, alebo nerešpektoval organizačné pokyny lektora. V takom prípade účastníkovi organizátor odošle pomernú časť poplatku za seminár do 3 dní (72 hodín) prevodom na účet, z ktorého účastník poplatok uhradil, spolu s príslušným dobropisom faktúry.

1.5 Ostatné organizačné informácie

Doba trvania seminára uvedená v pozvánke je minimálna - z povahy konštelácií nie je možné koniec seminára vopred presne odhadnúť. Čas ukončenia seminára je preto individuálny, zvyčajne v rozsahu od 0 do 30 minút po plánovanom čase ukončenia. Ak účastník potrebuje odísť presne v čase plánovaného ukončenia, je to možné - účastník je povinný lektora o o potrebne odísť presne v plánovanom čase ukončenia seminára informovať pri registrácii v deň konania seminára. Odchod pred ukončením seminára je možný kedykoľvek po dohode s lektorom.

V prípade nízkeho počtu prihlásených záujemcov, alebo v prípade akýchkoľvek iných dôvodov, si organizátor vyhradzuje právo zmeniť miesto konania seminára, alebo seminár zrušiť - v takom prípade bude o takejto zmenie miesta konania alebo o zrušení záujemcov bezodkladne informovať, zvyčajne cca 72 hodín pred začiatkom seminára. V takom prípade vráti organizátor účastníkovi celú vopred uhradnú sumu účastníckeho poplatku prevodom na účet, z ktorého účastník poplatok uhradil, spolu s príslušným dobropisom faktúry. Zrušením seminára nevzniká záujemcom žiadne právo na účasť na ďalších seminároch - v prípade záujmu o účasť na ďalších seminároch je potrebné poslať organizátorovi prihlášku na daný termín. 

Účastníci seminára sa zaväzujú dodržiavať organizačné pokyny organizátora a lektora, a nerušiť priebeh seminára. Na seminári je zakázená účasť osobám pod vplyvom alkoholu alebo akýchkoľvek iných omamných látok.

Vzhľadom na osobnú povahu seminára je počas seminára v priestore seminára prísny zákaz vyhotovovania akéhokoľvek obrazového alebo zvukového záznamu (foto, video, audio) pre všetkých účastníkov. Organizátor zo seminárov nevyhotovuje obrazové ani zvukové záznamy.

2. Individuálne konzultácie

2.1 Obsah a priebeh individuálnej konštelácie

Záujemcovia o službu objednaním služby potvrdzujú, že sú si vedomí, že poskytovateľ individuálnych konštelácií vzhľadom na povahu metódy konštelácií nemôže predvídať ich priebeh, a že konkrétny obsah, trvanie ani výstupy z jednotlivých konštelácií nie je možné vopred odhadnúť, pretože závisia od individuálnej situácie a prístupu zákazníka. Doba trvania individuálnej konzultácie je zvyčajne 1,5 hod. až 2 hodiny, konzultácia nevyžaduje žiadnu prípravu ani zaslanie informácií vopred.

2.2 Objednávka individuálnej konštelácie, platba a storno podmienky

Záujemca o službu objednáva telefonicky u poskytovateľa: Daniel Marek, +421 903 263 221, vždy dohodou na konkrétny termín, miesto a čas dodania. Záujemca poskytne svoje meno, email a kontaktný telefón. Po záväznom dohodnutí termínu poskytovateľ emailom objednávateľovi potvrdí všetky náležitosti objednávky a zašle platobné údaje na úhradu zálohovej platby. Záujemca objednávku potvrdí elektornicky (email) a uhradením ceny za službu prevodom na účet poskytovateľa v dohodnutom termíne. Poskytovateľ odovzdá zákazníkovi príslušný daňový doklad - originál faktúry za služby v deň poskytnutia konzultácie.

Objednávateľ má právo dohodnutý termín kedykoľvek zmeniť alebo objednávku aj po úhrade zrušiť, pričom poskytovateľ má právo si v prípade takejto zmeny uplatniť storno poplatok vo výške zodpovedajúcej 10% z ceny za službu. V prípade zmeny termínu dohodne poskytovateľ ďalší postup s klientom individuálne.

Dodávateľ si vyhradzuje právo v prípade zmeny termínu zrušiť prijatú objednávku bez uvedenia dôvodu, alebo zmeniť termín poskytnutia konzultácie v prípade vážnych prekážok na strane lektora, ktorý konzultácie poskytuje.

V prípade úplného zrušenia objednávky, či už klientom alebo poskytovateľom, prevedie poskytovateľ bezodkladne zostávajúcu časť úhrady (po odpočítaní storno poplatku) na účet klienta, z ktorého bola platba odoslaná, a mailom pošle klientovi informácie o úhrade a príslušný daňový doklad.

Poskytovateľ v žiadnom prípade nevyhotovuje z konzultácie žiadne obrazové ani zvukové záznamy.

3. Všeobecné podmienky

3.1 Ochrana osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov, a povolenie na zasielanie informácií

Vyplnením prihlášky na stránke Prihláška na seminár ako aj vyplnením prihlášky pred seminárom alebo objednaním individuálnej konzultácie dávajú záujemcovia organizátorovi seminára (Systemios s.r.o., Donská 121, 841 06 Bratislava, IČO: 35919248) súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

Záujemcovia a účastníci súhlasia so spracovaním osobných údajov pre účely plnenia zmluvných záväzkov organizátora, ako aj pre potreby zasielania obchodných a marketingových informácií o seminároch a článkov organizátora na témy sebapoznania a sebarozvoja v rozsahu: meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty (email), telefónne číslo, a či mal účastník záujem a či bola účastníkovi postavená konštelácia. Osobné údaje bude spracovávať priamo organizátor/poskytovateľ, ako aj tretie strany, ktoré takýmto spracovaním organizátor poverí, alebo ktoré zabezpečujú realizáciu spracovania prihlášky a evidencie údajov záujemcov účastníkov elektronicky v informačných systémoch organizátora/poskytovateľa. Osobné údaje budú spracované dobu neurčitú, a to v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej a písomnej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Všetky osobné informácie, ktoré účastníci seminára počas seminára zverejnia, organizátor považuje za dôverné. Organizátor však nemôže zaručiť, že ich za dôverné budú považovať aj ostatní účastníci seminára. Organizátor neberie zodpovednosť za to, ako s osobnými informáciami, ktoré účastník seminára zverejní, budú nakladať iní účastníci seminára. Účasník seminára vyhlasuje, že túto informáciu plne prijíma, a že preberá všetky riziká s tým spojené, a vzdáva sa všetkých práv a nárokov voči organizátorovi za prípadné porušenia ochrany osobných informácií inými účastníkmi seminára.

Záujemcovia a účastníci berú na vedomie, že sú povinní svoje osobné údaje uvádzať správne a presne, a že boli poučení o tom, že sa jedná o ich dobrovoľné poskytnuite, a že svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov môžu kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora: Systemios s.r.o., Donská 121, 841 06 Bratislava. Klient má právo prístupu ku svojim osobným údajom, právo na opravu ako aj ďalšie práva stanovená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

3.2 Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladá webová stránka na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Súbory cookie ukladáme ako prevádzkovateľ tejto webstránky (Systemios s.r.o., IČO 35919248, IČ DPH SK2021945167) alebo tretie strany, vrátane služby Google Analytics spoločnosti Google Inc., a analytických služieb spoločnosti Smartsupp.com, s.r.o., IČ DPH CZ03668681. Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím súborov cookie.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie prípadných reklám záujmom návštevníkov a pre zlepšenie funkčnosti webstránok.

Ako kontrolovať alebo odmietnuť súbory cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia spoľahlivo fungovať.

3.3 Platnosť obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky a vzťahy medzi záujemcami, účastníkmi a organizátorom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory budú zmluvné strany v prvom rade riešiť dohodou. Pokiaľ by k dohode nedošlo, bude spor riešiť miestne príšlušný súd Slovenskej republiky. 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.7.2019.